ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
SHOP ON-LINE → РЕГУЛЯМИН PL DE EN USDGBPPLNEUR

Regulamin sklepu internetowego YULIYA BABICH

I. DEFINICJE


W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
 1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny;
 2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie YULIYA BABICH;
 3. YULIYA BABICH – Babich Fashion Designer Yuliya Babich z siedzibą w Szczecinie, adres 71-685 Szczecin, ul. Bandurskiego 36, NIP – 852 – 244 – 68 -74.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Sklep YULIYA BABICH – sklep internetowy prowadzony przez Babich Fashion Designer;
 6. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie YULIYA BABICH;
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze sklepem YULIYA BABICH, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu YULIYA BABICH - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu YULIYA BABICH, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Informacje o produktach w sklepie YULIYA BABICH, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Towary w sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

III. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Sklep YULIYA BABICH umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem YULIYA BABICH.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu, wygenerowanego z elektronicznego systemu YULIYA BABICH lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu YULIYA BABICH jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Klient sklepu YULIYA BABICH, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystania ze sklepu YULIYA BABICH w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystania ze sklepu YULIYA BABICH w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora sklepu YULIYA BABICH;
  4. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu YULIYA BABICH do użytku własnego;
  5. Korzystania ze sklepu YULIYA BABICH w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu YULIYA BABICH.
 2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu YULIYA BABICH (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu YULIYA BABICH danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania dowodu zakupu.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty sklepu YULIYA BABICH, ich kolorystyki, rozmiarów oraz liczby poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem "Zatwierdź" Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia dowodu zakupu.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu YULIYA BABICH oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, liczby Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep YULIYA BABICH oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw.„Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu YULIYA BABICH potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem YULIYA BABICH za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować o rezygnacji z zamówienia.
 12. Sklep YULIYA BABICH zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PRZELEWY24, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

V. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie YULIYA BABICH, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24, bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku sklepu YULIYA BABICH, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży.
 2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VII. SPRZEDAŻ, CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu YULIYA BABICH. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie YULIYA BABICH, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep YULIYA BABICH umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PRZELEWY24 przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek w terminie 3-5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 3. Sklep YULIYA BABICH zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie YULIYA BABICH, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu YULIYA BABICH bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie YULIYA BABICH przed dokonaniem ww. zmian.

VIII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie YULIYA BABICH są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie YULIYA BABICH może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską na adres: BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH, BANDURSKIEGO 36, 71-685 SZCZECIN. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep YULIYA BABICH przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dni otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH Towaru.
 7. Sklep YULIYA BABICH ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu YULIYA BABICH Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 8. Sklep YULIYA BABICH nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

IX. NEWSLETTER

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
  • gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
  • otrzymywanie od BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.
 5. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH.

X. POZOSTAŁE

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie YULIYA BABICH są przetwarzane przez BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu YULIYA BABICH zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep YULIYA BABICH.
 3. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie YULIYA BABICH stosuje się prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu YULIYA BABICH.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 6. BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu YULIYA BABICH. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów  korzystających ze sklepu YULIYA BABICH.
 7. BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz liczby Towarów w ofercie sklepu YULIYA BABICH w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu YULIYA BABICH, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu YULIYA BABICH, jak i również ich modyfikacji.
 8. BABICH FASHION DESIGNE YULIYA BABICH podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu YULIYA BABICH, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. BABICH FASHION DESIGNER YULIYA BABICH nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu YULIYA BABICH spowodowane awarią sieci Internet.
 9. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu YULIYA BABICH powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu YULIYA BABICH.
 10. BABICH FASHION Designer YULIYA BABICH informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie YULIYA BABICH są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu YULIYA BABICH.
Есть вопросы?
Свяжись с нами!
Обслуживание клиента
e-mail support 24H
info@yuliyababich.eu